Sunday, April 25, 2010

AFSTAMMING HAAGSMA VAN DE HEREN VAN RUINEN EN CHRISTIANUS SCHOTANUS

I Otto Heer van Ruinen * ca. 1095 + ...; Vermeld in oorkonden 1139-1141 als getuige van de bisschop van Utrecht en bij een schenking aan het klooster te Ruinen
x ...
N.N.

II Arnoldus Heer van Ruinen * ca. 1115 + ...; Vermeld in 1141
x ...
N.N.

III Otto II Heer van Ruinen * ca. 1140 + na 1181; Genoemd in 1169 als getuige van de bisschop van Utrecht
x ...
N.N.

IV Arnold II Heer van Ruinen * ca. 1165 + ...; Vermeld in oorkonden 1204-1217 als getuige en ministeriaal van de bisschop van Utrecht
x ...
N.N.

V Johan Heer van Ruinen * ca. 1190 + na 1241; Vermeld in oorkonden 1223-1241 als ridder en getuige van de bisschop van Utrecht
x ...
N.N.

VI Bartholomeus/Mewekien Heer van Ruinen * ca. 1220 + na 1273; Genoemd in oorkonden in 1261, 1263, 1265, 1273 als dominus, ridder en ministeriaal van de bisschop van Utrecht
x ...
N. van Welvelde * ... + ...; Dochter van de ridder Godefridus van Welvelde

VII Johan II Heer van Ruinen * ca. 1260 + voor 1304; In 1291 vermeld als Johannes domicellus de Rune, in oorkonden uit 1294, 1297 en 1299 genoemd als famulus (knape)
x ...
Emegarde N.

VIII Ida van Ruinen * ... + ...
x ...
Otto van Norg * ... + ...; Vermeld in 1324-1335

IX Johan III van Norg, Heer van Ruinen * ca. 1310 + ...
xI ...
N. de Vos van Steenwijk * ... + ...

X Aernd Huys, sinds 1379 Heer van Ruinen * Ruinen 1340 + Ruinen 1396
xI 1359
Lamme van Gasselte * ... + voor 1380; Dochter van Wermoldt van Gasselte (+ 1362) en Wibbe

XI Johan IV Huus, Heer van Ruinen * Gasselte 1362 + Ruinen 1411
x ..-12-1404
Mechtild Mulert * ca. 1370 + 1411; Dochter van Egbert M. en Hadewich

XII Johanna Vrouwe van Ruinen * Ruinen ca. 1405 + na 1478
xII voor 1444
Roelof Woltersz van Laer * ca. 1400 + na 1465; Vermeld 1444-1465; Bastaardzoon van Wolter Boldewijns van Laer


XIII Roelof van Laer * Ruinen ca. 1445
x ...
N. Luytiensdr * ... + ...

XIV Luythien Roelofs * 1472 + Siegerswoude 1549; Huisman
x ...
Auck N. * ... + ...

XV Henricus Luithiens van Ruinen * 1499 + ...
x ...
Lamcke N. * ... + ...

XVI Johanna van Ruinen * 1527 + 1566
x ...
Baernd Gabbes van Schoot * Goingarijp 1522 + Oudeschoot voor 27-12-1551; Zoon van Gabbe Baernds en Maycke Rinckes

XVII Gellius Bernardi Schotanus * Oudeschoot 1549 + Franeker 1625; Rooms-katholiek priester in de Oldehove te Leeuwarden (uitspraak: Mis is et, mis hiet et, mis sil it wol blieuwe), aanhanger van de reformatie, in ballingschap, gereformeerd predikant te Schettens en Longerhouw in 1581
x ...
Barbara Jansdr * Coten 1554 + Franeker na 1624; Dochter van Jan Hobbes en Frouck N.

XVIII Bernardus Gellius Schotanus * Bolsward 1576 + Britswerd 19-2-1633; Predikant te Britswerd
xI ca. 1602
Aaltje Karstdr Wilsing * Siegerswoude ca. 1580 + Britswerd 19-8-1615

XIX Christianus Bernardus Schotanus à Sterringa * Schingen 16-8-1603 + Franeker 12-11-1671; Hoogleraar Grieks 1639 en Kerkgeschiedenis 1644 te Franeker, grondlegger van de Schotanusatlas
xI 1630
Aaltje Culemborg * Mantgum 1612 + Franeker 8-9-1649

XX Catharina Christianus Schotanus à Sterringa * Cornjum 2-7-1637 + ...
x Franeker 29-11-1657
Theodorus Grotius * Harlingen ca. 1630 + 1684; Ingeschreven als theologiestudent te Franeker 25-5-1652, praeceptor van de Universiteit van Franeker 1659-1662, burger van Franeker 1660, predikant te Winsum en Baard 1662-1683, afgezet wegens herhaalde dronkenschap

XXI Theodorus Theodorusz Grotius g Franeker 20-10-1658 + voor 1702; Predikant te Wons 1681-1684, Roordahuizum 1684 en Rauwerd 1687-1693
x Wons 9-3-1684
Syperti Jacobs Abbema * ca. 1660 + ...; Dochter van Jacob Jacobs Abbema en Tied Ennes Lieuckema; xII Makkum 9-7-1702 Sjoerd Fransen uit Makkum, meester-chirurgijn

XXII Trijntje Theodorus Grotius g Rauwerd 12-8-1688 + Wolsum 14-7-1768
x Makkum 23-2-1717
Yke Johannes Ykema * ca. 1675 + Wolsum 15-1-1751; Eigenaar van zathes te Wolsum en Ferwoude in 1721, ontvanger te Westhem, 1725-1744 bijzitter van de grietman van Wymbritseradeel, in 1728 eigenaar van stem nr 44 te Ferwoude voor 5/6 deel, eigenaar van stem nr 20 te Wolsum voor ½ deel, gebruiker van stem nr 6 en 7 te Westhem en stem nr 24 te Wolsum; Zoon van de eigenerfde boer Johannes Yckes Y. en Yeskje Harmens

XXIII Theodorus Ykes Ykema g Westhem 2-4-1730 + Westhem 9-1-1821; Ontvanger, boer
x Westhem 16-6-1754
Mary Jans Bouma g Jutrijp 10-4-1729 + Westhem 4-11-1772; Dochter van de boer Jan Ruurds Buma en Antje Sierks

XXIV Yke Theodorus Ykema g Westhem 3-5-1757 + Bolsward 13-1-1822; Boer te Westhem
x Westhem 3-9-1780
Geertie Eeltjes Bangma g Hieslum 4-8-1764 + Bolsward 20-9-1840; Dochter van de boer Eelke Okkes Bangma en Akke Symens Ypma

XXV Mary Ykes Ykema g Westhem 23-12-1781 + Allingawier 9-10-1845
x Westhem 17-6-1798
Jacob Hotses Rusticus * Hieslum 8-6-1773 + Allingawier 8-8-1846; Boer; Zoon van Hotse Jacobs en Wybrig Sjoukes Rusticus

XXVI Romke Jacobs Rusticus g Westhem 16-6-1811 + Exmorra 16-1-1875; Boerenknecht
x Wonseradeel 3-5-1834
Jetske Thijsses Dijkstra * Slooten 1809 + Idsegahuizum 8-6-1868; Dochter van de boer Thijs Sierks Dijkstra en Pyttrik Pytters Tilleboer

XXVII Geertje Romkes Rusticus * Wolsum 25-3-1847 + Exmorra 7-12-1920
x Wonseradeel 12-5-1876
Wiebe Baukes Kroontje * Piaam 12-8-1851 + Piaam 25-2-1896; Boerenknecht; Zoon van de boerenknecht Bauke Jans Kroontje en Akke Klazes Kooistra

XXVIII Bauke Wiebes Kroontje * Exmorra 4-3-1878 + Makkum 16-1-1970; Boerenknecht
x Wonseradeel 26-5-1900
Riekje Jans de Jong * Makkum 24-8-1872 + Sneek 10-4-1952; Dochter van de arbeider Jan Sjoerds de Jong en Hiltje Dirks van der Meer

XXIX Geertje Kroontje * Exmorra 21-12-1912 + Akkrum 28-5-2000
x Wonseradeel 20-5-1936
Sijbe Haagsma * Workum 7-8-1912 + Barradeel 3-5-1963; Zoon van de boer Taeke Sijbes Haagsma en Antje Jurjens Bouma

No comments:

Post a Comment